Zespół

NASZ ZESPÓŁ

Małgorzata Kielan
dyrektor szkoły

Neurologopeda kliniczny Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Logopeda dyplomowany Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Filolog języka polskiego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej®

Studia podyplomowe i inne.:
• Studium poznawczo-behawioralnej psychoterapiidzieci i młodzieży
• Oligofrenopedagogika
• Terapia pedagogiczna
• Wychowanie przedszkolne
• Kurs Trenerski “Trening Skutecznego Rodzica” (10-dniowy) Polskie Centrum Edukacji Thomasa Gordona

• Wykorzystanie Testu SON -R 2,5 – 7 w diagnozie psychologiczno-logopedycznej dziecka
• Profil Psychoedukacyjny PEP – 3 E. Schoplera
• VB-MAPP: ocena umiejętności społecznych i komunikacyjnych dzieci z autyzmem
• Certyfikat Testu Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca życia do 9. roku życia
• AFA-SKALA. Jak badać mowę dziecka afatycznego?
• Narzędzia diagnostyczne w terapii jąkania dziecka w wieku przedszkolnym

• Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania®
• Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózg
• Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
• Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
• Terapia neurobiologiczna
• Stymulacja procesów myślenia
• Stymulacja funkcji poznawczych-wzrokowych, słuchowych i motorycznych
• Metoda Krakowska® w przedszkolu
• Terapia jąkania w podejściu neurobiologicznym
• Manualne torowanie głosek, prowadząca Elżbieta Wianecka (kurs 8-dniowy)

• Szkolenia PECS
• Szkolenia MÓWIK (prowadzący Ewa Przebinda)
• Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji-moduł I oraz moduł II

• III stopniowy kurs doskonalący “Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”
• Metoda Carolle Sutton w pracy z dzieckiem z autyzmem
• Trudne zachowania osób z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie  („Model wspierania osób z autyzmem” Garry W.La Vigna, Thomas J.Willys)
• Dobra współpraca z Rodziną dziecka/osoby dorosłej z autyzmem
• System Rozwoju Poprzez Zabawę (Growth Through Play, GPS)/kurs 3-dniowy, Łódź
• Model DIR/DIRFloortime
• Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem z wykorzystaniem założeń Programu RDI®
• Podejście do dziecka wg koncepcji Jespera Juula
• Palin PCI – Terapia interakcyjna rodzic-dziecko

(liczne szkolenia i warsztaty)

(liczne szkolenia i warsztaty)

Angelika Mistecka

Psycholog Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Pedagog Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Logopeda dyplomowany Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej®
Certyfikowany Terapeuta Bilateralnej Integracji®


Studia podyplomowe i inne.:
• Profilaktyka i terapia pedagogiczna
• Oligofrenopedagogika
• Wychowanie wczesnoszkolne
• Wychowanie przedszkolne

• Certyfikat testu Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca życia do 9. roku życia
• Metody badania zagrożenia dysleksją
• Wykorzystanie Testu SON -R 2,5 – 7 w diagnozie psychologiczno-logopedycznej dziecka
• Profil Psychoedukacyjny PEP – 3 E. Schoplera
• VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii
• Skala Inteligencji i Rozwoju IDS

• Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania®
• Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
• Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
• Stymulacja procesów myślenia – kategoryzacje,myślenie przez analogię, myślenie przyczynowo-skutkowe
• Terapia Neurobiologiczna
• Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych

• Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin
• Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci – metoda Carole Sutton
• Absolwent na swoim – kurs doskonalący kompetencje zawodowe dla młodych psychologów i pedagogów
• Trening prowadzenia rozmów pomocowych
• Trening umiejętności społecznych
• III stopniowy kurs doskonalący “Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”

• Diagnoza oraz terapia zaburzeń rowoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
• Terapia sensomotoryczna oraz korekta dysfunkcji ustno-twarzowych
• Logorytmika – ruch, słuch, słowo®

• Terapia ręki I, II stopnia
• Terapia Neurotaktylna®
• Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integarcji odruchów dr Sally Goddard
• Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
• Metoda Warnkego® – kurs podstawowy i rozwijający

Daria Mastalerz

Pedagog specjalny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Logopeda Collegium da Vinci
Certyfikowany Terapeuta Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej
Certyfikowany Terapeuta HANDLE® I i II stopnia

• Wykorzystanie Testu SON -R 2,5 – 7 w diagnozie psychologiczno-logopedycznej dziecka
• Profil Psychoedukacyjny PEP – 3 E. Schoplera
• VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii
• Certyfikat testu Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD
do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca życia do 9. roku życia
• Narzędzie M-CHAT-R/F

• Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
• Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera
• Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
• Manualne torowanie głosek, prowadząca Elżbieta Wianecka (kurs 8-dniowy)

• Szkolenie PECS
• Trudne zachowania a komunikacja funkcjonalna PECS
• Superwizje PECS
• Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji – moduł I oraz II
• Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWIK w terapii osób niemówiących
• Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I oraz II
• Szkolenie MAKATON® I stopień
• III stopniowy kurs doskonalący “Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”

• Autyzm a seksualność
• Autyzm Seksualność Dylematy
• Trening prowadzenia rozmów pomocowych
• Coaching wychowawczy dla pedagogów i psychologów – jak wspierać współczesnych rodziców?
• Zabawy bez obawy – jak pomóc dziecku które przeżyło traumę?
• Dziecko na kozetce – systemowa terapia dzieci i nastolatków

• Integracja Sensoryczna wg Ayres – szkolenie międzynarodowe – stopień I
• Diagnoza i terapia stymulacyjna Carla Delacato – Stopień I oraz II
• Metoda DIRFloortime®
• Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem z wykorzystaniem założeń Programu RDI®
• Terapia Ręki I i II stopnia

Klaudia Grzelak

Neurologopeda Collegium da Vinci
Logopeda dyplomowany Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Pedagog Uniwersytet Zielonogórski
Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej®
Certyfikowany Specjalista Wczesnej Nauki
Czytania Metodą Symultaniczno – Sekwencyjną®
Certyfikowany Terapeuta Bilateralnej Integracji®
Certyfikowany Terapeuta Autyzm Akademii


Studia podyplomowe
• Oligofrenopedagogika

• Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania®
• Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania® w przedszkolu
• Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
• Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
• Wykorzystanie Testu SON -R 2,5 – 7 w diagnozie psychologiczno-logopedycznej dziecka
• Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
• Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi. Warsztat praktyczny
• Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją I innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju
• Metoda Krakowska® w przedszkolu

• Logopedia
• Certyfikat testu Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca życia do 9. roku życia
• Diagnoza oraz terapia zaburzeń rowoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
• Terapia sensomotoryczna oraz korekta dysfunkcji ustno – twarzowych
• Logorytmika – ruch, słuch, słowo
• Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo – literowego
• Kreatywne warsztaty logorytmiczne: planowanie oraz realizowanie profilaktycznych zajęć logopedycznych
• Terapia sygmatyzmu międzyzębowego oraz terapia sygmatyzmu bocznego
• Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju poprzez rozwijanie komunikacji funkcjonalnej

• Stymulacja przedsionkowa z włączeniem aktywności wzrokowych i słuchowych
• Diagnoza proscesów integracji sensorycznej
• Specyfika rozwoju psychoruchowego małego dziecka w aspekcie komunikacyjnym
• Terapia ręki I, II stopnia
• Terapia Neurotaktylna®
• Integracja sensoryczna a zaburzenia mowy? Warsztaty praktyczne
• Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

• Przyjaciele Zippiego – program promocji zdrowia psychicznego małych dzieci
• Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem z wykorzystaniem założeń Programu RDI®
• Rozwijanie kompetencji matematycznych z wykorzystaniem systemu NUMICON

Paulina Marszałek

Psycholog Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Certyfikowany Edukator Wczesnego Dzieciństwa
Pozytywnej Dyscypliny®
Certyfikowany Trener Treningu Umiejętności Społecznych®


Studia podyplomowe
• Przygotowanie Pedagogiczne

• Konferencja „Budowanie relacji oraz prowadzenie rozmów z rodzicami dzieci przejawiających niepożądane zachowania w domu i w przedszkolu”
• Karty Oceny Zachowania i Emocji (KOZE) do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do 16. roku życia
• Przyjaciele Zippiego – program promocji zdrowia psychicznego małych dzieci
• „Pobawmy się wspólnie. Trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym”
• Cykl „Techniki pracy nad poczuciem własnej wartości”: „Praca z wewnętrznym dzieckiem”,
„Praca z negatywnymi myślami”, „Rozwiązywanie problemów i budowanie planu działania”
• KIDS SKILS -szkolenie w zakresie międzynarodowej metody „DAM RADĘ!” i „JESTEM Z CIEBIE DUMNY!”
• Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem z wykorzystaniem założeń Programu RDI®

• Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®
• Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
• Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju
• Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania w przedszkolu
• Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu

• Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, diagnoza – terapia – masaż
• Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących
• Ogólnopolska konferencja „Autyzm w szkole”, Leszno 2017 r.

Andżelika Śniegowska

Psycholog SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Poznaniu
Pedagog Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Studia podyplomowe
• Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej

• Diagnoza i terapia neuropsychologiczna dziecka z dysfunkcją układu nerwowego
• Kurs podstawowy psychoterapii systemowej
• Racjonalna Terapia Zachowania
• Trening umiejętności społecznych
• Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu-interwencja behawioralna

• Terapia neurobiologiczna dla początkujących
• Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
• Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® w przedszkolu
• Stymulacja funkcji poznawczych-wzrokowych, słuchowych i motorycznych
• Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)

• Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
• Jak się bawić z dzieckiem z autyzmem?
• Wprowadzenie komunikacji wspomaganej u dziecka z autyzmem
• Praca z dzieckiem z autyzmem z przedszkolu
• Konferencja „Autyzm a praktyka oparta na dowodach”
• Matematyka Montessori
• Obsługa oraz wykorzystanie programu Mówik w terapii osób niemówiących

BLOG

Ciekawego Rodzica, Nauczyciela, Terapeuty

Poszukujemy, inspirujemy, zadajemy trudne pytania na nie zawsze proste odpowiedzi.

BLOG

Ciekawego Rodzica, Nauczyciela, Terapeuty

Poszukujemy, inspirujemy, zadajemy trudne pytania na nie zawsze proste odpowiedzi.

Jeśli zainteresowały Cię nasze wartości i chcesz dowiedzieć się więcej, napisz lub zadzwoń do nas. Zapraszamy!

Skontaktuj się z nam jeśli poszukujesz terapeutycznego wsparcia dla swojego dziecka.

Szkolenia, warsztaty dla Rodziców, Nauczycieli i Specjalistów.

Prowadzimy autorską terapeutyczną szkołę podstawową z oddziałami integracyjno-terapeutycznymi.