Paulina Marszałek

Psycholog Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Certyfikowany Edukator Wczesnego Dzieciństwa
Pozytywnej Dyscypliny®
Certyfikowany Trener Treningu Umiejętności Społecznych®


Studia podyplomowe
• Przygotowanie Pedagogiczne

 • Konferencja „Budowanie relacji oraz prowadzenie rozmów z rodzicami dzieci przejawiających niepożądane zachowania w domu i w przedszkolu”
 • Karty Oceny Zachowania i Emocji (KOZE) do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do 16. roku życia
 • Przyjaciele Zippiego – program promocji zdrowia psychicznego małych dzieci
 • „Pobawmy się wspólnie. Trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym”
 • Cykl „Techniki pracy nad poczuciem własnej wartości”: „Praca z wewnętrznym dzieckiem”,
 • Praca z negatywnymi myślami”, „Rozwiązywanie problemów i budowanie planu działania”
 • KIDS SKILS -szkolenie w zakresie międzynarodowej metody „DAM RADĘ!” i „JESTEM Z CIEBIE DUMNY!”
 • Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem z wykorzystaniem założeń Programu RDI®
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
 • Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania w przedszkolu
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, diagnoza – terapia – masaż
 • Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących
 • Ogólnopolska konferencja „Autyzm w szkole”, Leszno 2017 r.